پروژه ها

بدو رستم بدو دختر جنوب
بدو رستم بدو
کارگردان: حسین ملایمی

دختر جنوب
کارگردان: حسین ملایمی و شیرین سوهانی

سوسک کوچک پنکه
سوسک کوچک
کارگردان: حسین ملایمی

پنکه
کارگردان: شیرین سوهانی

نوروز مبارک
نوروز مبارک

En
© Barfak Animation Studio