آموزش طراحی چهره

در این دوره 10 جلسه ای، ضمن مطالعه و شناخت آناتومی جمجمه، اصول طراحی اجزای صورت، روش حجم پردازی چهره و سر از زوایای گوناگون و همچنین اسکیس چهره از مدل زنده آموزش داده می شود.

طراحی چهره

تعداد جلسات

تعداد جلسات در هفته

مدت زمان هر جلسه

مجموع ساعات دوره

10

1

3

30

En
© Barfak Animation Studio