آموزش طراحی فیگوراتیو

در این دوره 10 جلسه ای، ضمن مطالعه و شناخت آناتومی بدن شامل دست، پا و بالاتنه، اصول طراحی فیگور از مدل زنده با روش های مختلفی مانند اسکیس و طراحی زمان دار آموزش داده می شود.

طراحی فیگوراتیو

تعداد جلسات

تعداد جلسات در هفته

مدت زمان هر جلسه

مجموع ساعات دوره

10

1

3

30

En
© Barfak Animation Studio