آموزش طراحی پایه

در این دوره 10 جلسه ای، ضمن معرفی ابزارهای بیسیک طراحی و کاربرد آن ها، اصول حجم پردازی، شناخت و کاربرد تنالیته، طراحی خطی سریع و ترسیم صحیح تناسبات اشیا، جنسیت سازی اشیای مات و شفاف، اصول ایجاد بافت در طراحی، روش طراحی از پارچه، و همچنین نکات و ترفندهای ترکیب بندی در صفحه آموزش داده می شود.

طراحی پایه

تعداد جلسات

تعداد جلسات در هفته

مدت زمان هر جلسه

مجموع ساعات دوره

10

1

3

30

En
© Barfak Animation Studio